Szanowny Kliencie,

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych -  z dnia 27 kwietnia 2016 r. ) chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celach związanych  z prawidłowym wykonaniem umów zawartych poprzez Platformę Sprzedaży Internetowej Formatt.waw.pl, Formatt.waw.pl oraz Formatt Anna Rzepińska ul.Nadrzeczna 11a i siedzibą sprzedaży Formatt Anna Rzepińska ul.Bartycka 24/26 lok.120, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi. Jeżeli się temu nie sprzeciwisz, możemy je również wykorzystać, do przedstawiania Ci naszych ofert. Sprzeciw możesz wyrazić wysyłając maila na adres biuroformatt@wp.pl

W związku z powyższym w naszym Regulaminie i Polityce prywatności, wprowadziliśmy zmiany, które determinowane są przepisami RODO.

 

 

                                   REGULAMIN SPRZEDAŻY W SLKEPIE INTERNETOWYM

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.formatt.waw.pl

Sprzedającym Anna Rzepińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Rzepińska FORMATT z siedzibą w Warszawie, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą  można uzyskać pod adresem e-mail biuroformatt@wp.pl i telefonem 22 224 58 90 lub 501047301

 

                                                           § 1 Definicje

 

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

 

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

Towar, Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewaniasię na odległość.

6.Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.formatt.eu, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

7.Strona – Usługodawca lub Klient.

8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.formatt.eu.

9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10.RODO – Ochrona Danych Osobowych (Polityka Prywatności )

                                                          

                                                           § 2 Zasady ogólne

 

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy www.formatt.waw.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.formatt.waw.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

 

                                                      § 3 Polityka Prywatności

 

1.                  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych a)pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.formatt.waw.pl oraz www.formatt.waw.pl nazywanego dalej Sklepem Internetowym.

b)pozyskanych w sklepie stacjonarnym firmy Formatt Anna Rzepińska ul.Bartycka 24/26 lok.120 (adres siedziby ul.Nadrzeczna 11a)

2.                  Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest  Formatt Anna Rzepińska ul.Nadrzeczna 11a 00-705 Warszawa    NIP: 5211679422, REGON: 140141746,

3.                  Dane osobowe zbierane przez Formatt za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

4.                  Formatt dokłada wysokiej staranności w celu poszanowania danych Klientów, którzy odwiedzają Sklep Internetowy.

 

         1 Rodzaj i cel przetwarzanych danych

 

1.                  Formatt zbiera informacje, które dotyczą osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami.

2.                  Dane osobowe Klientów są zbierane podczas:

         Rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nim (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta, art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

         Składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży (niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

         Subskrypcji biuletynu informacyjnego zwanego Newsletter, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczeniu usługi Newsletter, art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3.                  Do rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient podaje:

        Adres e-mail

        Imię i nazwisko

        Dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulicę, nr domu / mieszkania)

        Numer telefonu

4.                  Do składania zamówień w Sklepie Internetowym Klient podaje:

        Adres e-mail

        Dane adresowe ( kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulica z numerem domu / mieszkania)

        Imię i nazwisko

        Numer telefonu

5.                  W przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo podawane są:

        Nazwa firmy Przedsiębiorcy

        Numer NIP

6.                  Do skorzystania z usługi Newsletter Klient podaje:

        Adres e-mail

 

 

7.                  W czasie korzystania ze strony Sklepu Internetowego mogą być pobierane informacje, takie jak: adres IP przypisany do komputera Klienta, adres IP zewnętrzny dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Ponadto od Klienta mogą być gromadzone dane nawigacyjne, informacje dotyczące odnośników, linków, z których Klient klika podejmując czynności w Sklepie Internetowym (prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania z usług , które są świadczone drogą elektroniczną, art. 6 ust.1 lit. f RODO)

8.                  Dane osobowe podane przez Klienta mogą być przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, jeżeli roszczenia te wynikają ze sposobu, w jaki Klient z tych usług korzysta w celu udowodnienia istnienia roszczeń, w tym rozmiarów poniesionej szkody (prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu, egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub przed innymi organami państwowymi, art. 6 ust. 1 lit. f RODO )

9.                  Dane osobowe przekazywane przez Klienta Formatt są dobrowolnie w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, świadczonymi usługami za pośrednictwem Sklepu Internetowego i stacjonarnego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia rejestrację, założenie konta, uniemożliwi złożenie i zrealizowanie zamówienia.

 

         2 Udostępnianie, powierzanie, lokalizacja danych osobowych, przechowywanie

 

1.                  Dane osobowe Klienta przekazywane są Dostawcom usług, z których korzysta Formatt przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Formatt. Do Dostawców  Formatt należą m.in. usługi księgowe, usługi prawne, usługi hostingu,, dostawcy usług dostarczających systemy marketingowe, analizujące skuteczność kampanii, analizujące ruch w Sklepie Internetowym.

2.                  Ponadto Formatt korzysta z Dostawców, którzy nie działają na jej polecenie natomiast sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów, są to dostawcy usług płatności elektronicznych, dostawcy usług bankowych.

3.                  Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.                  Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Formatt w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda Klienta tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu, odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić Formatt i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Okres przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

5.                  Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Formatt w przypadku, gdy podstawą jest wykonanie umowy tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lat.

6.                  W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym , dane osobowe Klienta w zależności od wyboru Klienta, mogą być przekazane:

        Firmie kurierskiej

        Poczcie Polskiej S.A.

        Firmie a-paczka

7.                  W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayByNet, dane osobowe Klienta przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. z siedzibą w Warszawie w obszarze niezbędnym do realizacji płatności.

8.                  Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu lepszej obsługi Klienta, analiz statystycznych i ulepszania Sklepu Internetowego wedle preferencji Klientów oraz administrowania Sklepu Internetowego.

9.                  W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter przez Klienta, Formatt będzie wysyłała wiadomości elektroniczne na adres e-mail, które zawierają informacje handlowe o promocjach i nowych produktach w Sklepie Internetowym.

10.               Formatt, w sytuacji, gdy zwróci się do niej uprawniony organ państwowy, tj. w szczególności Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes UOKiK, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z żądaniem udostępnienia danych osobowych , takie dane udostępni.

         3 Mechanizm cookies

1.                  Sklep Internetowy używa niewielkich plików , zwanych cookies. Zapisywane są one przez Formatt na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

2.                  Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Formatt nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

         4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

1.                  Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

        Klient ma prawo cofnąć każda zgodę jakiej udzielił Formatt

        Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody

        Cofnięcie zgody nie skutkuje na przetwarzanie danych przed przetwarzaniem danych przez Format przed jej cofnięciem

        Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności usług, które zgodnie z prawem Formatt może świadczyć jedynie za zgodą

2.                  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO )

        Klient ma prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych

        Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych;

        Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Formatt nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, to dane osobowe Klienta zostaną usunięte, te wobec których Klient wniósł sprzeciw

 

3.                  Prawo do usunięcia danych, tzw. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)

        Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych

        Może się to dziać w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów w jakich zostały udostępnione, jeżeli Klient wycofał zgodę, jeżeli Klient wniósł sprzeciw, jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, musza zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Polski

        Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Formatt może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa Polski , któremu Formatt podlega. Dotyczy to w szczególności danych : imię i nazwisko, adres e-mail, a także dodatkowo adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to zachowywane są w celu rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży i świadczenia usług;

4.                  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO )

        Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie  z określonych funkcjonalności lub usług , z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

5.                  Prawo dostępu do danych ( art. 15 RODO )

        Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, jeśli tak to ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, może uzyskać kopię swoich danych;

6.                  Prawo do sprostowania danych ( art. 16 RODO )

        Klient ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są niekompletne

7.                  Prawo do przenoszenia danych ( art. 20 RODO)

        Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi , a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Klient może żądać przesłania przez Administratora swoich danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to możliwe technicznie.

8.                  W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Formatt spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu, chyba że charakter żądania lub liczbę żądań , Formatt nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, to spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy , o czym poinformuje Klienta o zamierzonym przedłużeniu terminu.

9.                  Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.

10.               Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

         5 Bezpieczeństwo hasła

 

1.                  Formatt zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania do Konta Klienta w Serwisie.

2.                  W sytuacji, gdy Klient posiadający konto utraci hasło dostępu do niego,  to Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.

3.                  Formatt nie wysyła przypomnienia hasła.

4.                  Formatt nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępu.

 

         6 Zmiany Polityki Prywatności

 

1.                  Polityka Prywatności może ulec zmianie.

2.                  Klient zostanie poinformowany o zmianach z wyprzedzeniem 7 dni o mających nastąpić zmianach.

3.Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

 

 

                                                           § 4 Składanie zamówień

 

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.formatt.waw.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

2.Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową

 

3.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty po godz. 13.00 oraz w niedziele i święta- rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego.

 

4.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

 

5.Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

 

6.W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

7.Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

8.W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

9.Ochrona Danych Osobowych zgodnie z RODO

1)  Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu są przetwarzane przez Formatt Anna           Rzepińska sklep ul.Bartycka 24/26 lok.120 ( siedziba ul.Nadrzeczna 11a)

2)    Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a)    realizacji umowy;

b)    jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.formatt.eu oraz www.formatt.waw.pl

3)    Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim dla celów marketingowych.

4)    Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

5)  Celem usunięcia danych proszę o kontakt na mail biuroformatt@wp.pl

10.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (zamówienie zrealizowane częściowo, zamówienie anulowane, czas realizacji wydłużony do momentu uzupełnienia przez Sklep internetowy magazynu).

 

11.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail od Sklepu  z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu. Jednocześnie Sklep albo potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w całości, albo informuje Klienta o wystąpieniu przeszkód w jego realizacji. W takim przypadku Sklep czeka na decyzję Klienta co do sposobu realizacji zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania informacji przez Sklep uważa się za anulowanie zamówienia w całości.

12.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem”.

 

13.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień potwierdzonych i przyjętych do realizacji.

 

 

                                               § 5 Koszty i termin wysyłki

 

 

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

                                                           § 6 Płatności

 

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

                                                           § 7 Odbiór towaru

 

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

                                               § 8 Odstąpienie konsumenta od umowy

 

1.Konsument , który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuroformatt@wp.pl. Konsument dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może wykorzystać wzór formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje przez 14 dni od dnia odebrania zamówienia przez konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na piśmie lub drogą elektroniczną. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną sklep przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

2.Zwrot zamówienia w stanie niezmienionym  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

3.Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.Jeżeli sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6.Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

7.Zwracany w tym trybie towar powinien zostać odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają towary na specjalne zamówienie Klienta.

9.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres Usługodawcy:

Formatt Anna Rzepińska

ul. Bartycka 2426 pawilon 120

00-716 Warszawa

 

                                                           § 9 Procedura reklamacji

1.Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 

2.Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres Sklepu, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuroformatt@wp.pl

 

4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.

6.W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Usługodawcy, Klient zostanie poproszony przez Usługodawcę o dostarczenie Produktu na koszt Usługodawcy na adres Sklepu. Prośba o dostarczenie Produktu, nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Usługodawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

                                                          

                                                          

                                               §10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i                                    dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi

 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800007707oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

                                               § 11 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (Dz.U. z 2013, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

2.Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 101 ze zm.).

3.Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.