POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.                    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych a)pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.formatt.eu oraz www.formatt.waw.pl nazywanego dalej Sklepem Internetowym.

b)pozyskanych w sklepie stacjonarnym firmy Formatt Anna Rzepińska ul.Bartycka 24/26 lok.120 (adres siedziby ul.Nadrzeczna 11a)

 1.                    Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem danych jest  Formatt Anna Rzepińska ul.Nadrzeczna 11a 00-705 Warszawa    NIP: 5211679422, REGON: 140141746,
 2.                    Dane osobowe zbierane przez Formatt za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.
 3.                    Formatt dokłada wysokiej staranności w celu poszanowania danych Klientów, którzy odwiedzają Sklep Internetowy.
 •          1 Rodzaj i cel przetwarzanych danych
 1.                    Formatt zbiera informacje, które dotyczą osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami.
 2.                    Dane osobowe Klientów są zbierane podczas:
 •          Rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nim (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta, art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 •          Składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży (niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 •          Subskrypcji biuletynu informacyjnego zwanego Newsletter, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczeniu usługi Newsletter, art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1.                    Do rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient podaje:
 •          Adres e-mail
 •          Imię i nazwisko
 •          Dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulicę, nr domu / mieszkania)
 •          Numer telefonu
 1.                    Do składania zamówień w Sklepie Internetowym Klient podaje:
 •          Adres e-mail
 •          Dane adresowe ( kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulica z numerem domu / mieszkania)
 •          Imię i nazwisko
 •          Numer telefonu
 1.                    W przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo podawane są:
 •          Nazwa firmy Przedsiębiorcy
 •          Numer NIP
 1.                    Do skorzystania z usługi Newsletter Klient podaje:
 •          Adres e-mail

 

 

 1.                    W czasie korzystania ze strony Sklepu Internetowego mogą być pobierane informacje, takie jak: adres IP przypisany do komputera Klienta, adres IP zewnętrzny dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Ponadto od Klienta mogą być gromadzone dane nawigacyjne, informacje dotyczące odnośników, linków, z których Klient klika podejmując czynności w Sklepie Internetowym (prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania z usług , które są świadczone drogą elektroniczną, art. 6 ust.1 lit. f RODO)
 2.                    Dane osobowe podane przez Klienta mogą być przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, jeżeli roszczenia te wynikają ze sposobu, w jaki Klient z tych usług korzysta w celu udowodnienia istnienia roszczeń, w tym rozmiarów poniesionej szkody (prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu, egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub przed innymi organami państwowymi, art. 6 ust. 1 lit. f RODO )
 3.                    Dane osobowe przekazywane przez Klienta Formatt są dobrowolnie w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, świadczonymi usługami za pośrednictwem Sklepu Internetowego i stacjonarnego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia rejestrację, założenie konta, uniemożliwi złożenie i zrealizowanie zamówienia.
 •          2 Udostępnianie, powierzanie, lokalizacja danych osobowych, przechowywanie
 1.                    Dane osobowe Klienta przekazywane są Dostawcom usług, z których korzysta Formatt przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Formatt. Do Dostawców  Formatt należą m.in. usługi księgowe, usługi prawne, usługi hostingu,, dostawcy usług dostarczających systemy marketingowe, analizujące skuteczność kampanii, analizujące ruch w Sklepie Internetowym.
 2.                    Ponadto Formatt korzysta z Dostawców, którzy nie działają na jej polecenie natomiast sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów, są to dostawcy usług płatności elektronicznych, dostawcy usług bankowych.
 3.                    Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4.                    Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Formatt w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda Klienta tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu, odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić Formatt i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Okres przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 5.                    Dane osobowe Klienta przechowywane są przez Formatt w przypadku, gdy podstawą jest wykonanie umowy tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lat.
 6.                    W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym , dane osobowe Klienta w zależności od wyboru Klienta, mogą być przekazane:
 •          Firmie kurierskiej
 •          Poczcie Polskiej S.A.
 •          Firmie a-paczka
 1.                    W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayByNet, dane osobowe Klienta przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. z siedzibą w Warszawie w obszarze niezbędnym do realizacji płatności.
 2.                    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu lepszej obsługi Klienta, analiz statystycznych i ulepszania Sklepu Internetowego wedle preferencji Klientów oraz administrowania Sklepu Internetowego.
 3.                    W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter przez Klienta, Formatt będzie wysyłała wiadomości elektroniczne na adres e-mail, które zawierają informacje handlowe o promocjach i nowych produktach w Sklepie Internetowym.
 4.                 Formatt, w sytuacji, gdy zwróci się do niej uprawniony organ państwowy, tj. w szczególności Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes UOKiK, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z żądaniem udostępnienia danych osobowych , takie dane udostępni.
 •          3 Mechanizm cookies
 1.                    Sklep Internetowy używa niewielkich plików , zwanych cookies. Zapisywane są one przez Formatt na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2.                    Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Formatt nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 •          4 Prawa osób, których dane dotyczą
 1.                    Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
 •          Klient ma prawo cofnąć każda zgodę jakiej udzielił  Formatt
 •          Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody
 •          Cofnięcie zgody nie skutkuje na przetwarzanie danych przed przetwarzaniem danych przez Format przed jej cofnięciem
 •          Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności usług, które zgodnie z prawem Formatt może świadczyć jedynie za zgodą
 1.                    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO )
 •          Klient ma prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych
 •          Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych;
 •          Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Formatt nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, to dane osobowe Klienta zostaną usunięte, te wobec których Klient wniósł sprzeciw
 1.                    Prawo do usunięcia danych, tzw. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
 •          Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych
 •          Może się to dziać w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów w jakich zostały udostępnione, jeżeli Klient wycofał zgodę, jeżeli Klient wniósł sprzeciw, jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, musza zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Polski
 •          Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Formatt może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa Polski , któremu Formatt podlega. Dotyczy to w szczególności danych : imię i nazwisko, adres e-mail, a także dodatkowo adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to zachowywane są w celu rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży i świadczenia usług;
 1.                    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO )
 •          Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie  z określonych funkcjonalności lub usług , z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 1.                    Prawo dostępu do danych ( art. 15 RODO )
 •          Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, jeśli tak to ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, może uzyskać kopię swoich danych;
 1.                    Prawo do sprostowania danych ( art. 16 RODO )
 •          Klient ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są niekompletne
 1.                    Prawo do przenoszenia danych ( art. 20 RODO)
 •          Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi , a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Klient może żądać przesłania przez Administratora swoich danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to możliwe technicznie.
 1.                    W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Formatt spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu, chyba że charakter żądania lub liczbę żądań , Formatt nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, to spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy , o czym poinformuje Klienta o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 2.                    Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.
 3.                 Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 •          5 Bezpieczeństwo hasła
 1.                    Formatt zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania do Konta Klienta w Serwisie.
 2.                    W sytuacji, gdy Klient posiadający konto utraci hasło dostępu do niego,  to Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.
 3.                    Formatt nie wysyła przypomnienia hasła.
 4.                    Formatt nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępu.
 •          6 Zmiany Polityki Prywatności
 1.                    Polityka Prywatności może ulec zmianie.
 2.                    Klient zostanie poinformowany o zmianach z wyprzedzeniem 7 dni o mających nastąpić zmianach.

       3.                   Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2021 r.